Quy chế hoạt động

Quy chế này chỉ áp dụng cho sàn giao dịch thương mại điện tử honvietstore.vn. Trên website còn có các module khác mà công ty chúng tôi đang hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như quảng cáo, truyền thông…
 
Những lĩnh vực đó có thể có quy chế tương ứng riêng theo quy định hiện hành, mà không nằm trong quy chế này.

Trân trọng./.